کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان قزوین
22/07/1397
پرتال رسمی کنگره ملی بزرگداشت سه هزار شهید استان قزوین
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/33/Untitled.bmp

آدرس پرتال رسمی کنگره ملی سه هزار شهید استان قزوین (19 الی 24 آبان ماه 1397)  http://qalamesorkh.ir