واحد شماره 3 بخار نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید بازگشت
23/08/1397
واحد شماره 3 بخاری نیروگاه شهید رجایی که به منظور تعمیرات نیمه اساسی از شبکه تولید خارج شده بود طبق جدول زمانبندی بعد از 32 روز به شبکه سراسری پیوست.

واحد شماره 3 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی با انجام تعمیرات نیمه اساسی از جمله رفع اشکال مربوط به کنترل والو    HP BY PASS-2، تعویض برخی المان های بالا و پایین فیدواتر هیتر بویلر شماره 5، بازدید یاتاقان های توربین و ژنراتور ، رفع نشتی بخار از STEM استاپ والو HP بویلر، رفع اشکال بالا بودن دمای یاتاقان های A-CWP، دمونتاژ و مونتاژ روتور ژنراتور، انجام تست های ترانس اصلی و تمامی تست های NDT و... پس از 32 روز فعالیت و مطابق با جدول زمانبندی روز دوشنبه مورخ 21 آبان ماه به شبکه سراسری تولید متصل شد.