صدور مجوز احداث 123 نیروگاه با انرژی پاک در قزوین
03/09/1397
به گفته مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری قزوین مجوز احداث 123 نیروگاه با انرژی پاک در قزوین صادر شده است
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/42/n82721549-71974215.jpg

احمد بارگاهی مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری قزوین گفت: تاکنون 123 مجوز برای احداث نیروگاه با انرژی های پاک صادر شده که 22 واحد ان فعال هستند. به گفته وی 69 نیروگاه بادی، خورشیدی و مقیاس کوچک با ظرفیت 782 مگاوات به منظور تأمین نیاز واحدهای کشاورزی، تولیدی و همچنین منازل مسکونی در حال احداث بوده و 22 نیروگاه فعال بادی و مولد مقیاس کوچک به میزان 13/255 مگاوات در استان قزوین برق وارد مدار می کنند.