22 بهمن مبارک باد
21/11/1397
22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد.
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/49/fajr-www3etir-6-2018-02-03-11-41-44.jpg

از اوج بروج حق سردار قیام آمد / بر شوق سماع جان، انوار امام آمد

طاغوت نگونسر شد با خاک برابر شد / شمشیر اناالحق چون بیرون ز نیام آمد 

22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مبارک باد.