سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی
21/03/1398
انتصاب سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی

بر اساس حکم صادر شده از سوی آقای مهندس همایون حائری معاون محترم امور برق و انرژی وزارت نیرو و ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی آقای مهندس مهرداد علی غلامی شیل سر از تاریخ 1398/03/20 بعنوان سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی منصوب گردیدند.