امریه سربازی
13/05/1398
ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 1398/08/01
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/71/node_1614.jpg


به اطلاع کلیه متقاضیان امریه سربازی وزارت نیرو برای اعزام 1398/08/01 می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 1398/05/01 لغایت 1398/05/30 به سامانه امریه وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.