امریه سربازی
10/07/1398
ثبت نام مشمولین وظیفه برای تاریخ اعزام 1398/10/01

به اطلاع کلیه متقاضیان امریه سربازی وزارت نیرو برای اعزام 1398/10/01 می رساند جهت ثبت نام از تاریخ 1398/07/01 لغایت 1398/07/30 به سامانه امریه وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه نمایند.