تقدیرنامه
22/07/1398
دریافت لوح تقدیر
http://rajaei.tpph.ir/Lists/Akhbar/Attachments/76/لوح تقدیر.pdf

با عنایت به موفقیت در تحقق اهداف بودجه، سرپرست شرکت تولید نیروی برق شهید رجایی مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی مدیرعامل محترم شرکت تولید نیروی برق حرارتی گردید.

مشاهده گزارش تصویری خبر